...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެޔޮއްފަދަ
އ.
(1) އެއޮތްފަދަ.
(2) ކަމެއްގެ ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ މޮޅުކަން، ރަނގަޅުކަން، ބޭނުންތެރިކަން، ނުވަތަ ނުބައިކަން ބޮޑުކަމުގެ މައްޗަށް ދަލީލުކުރާ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ