...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެޖެންޓު
ނ.
ސަރުކާރެއްގެ ނުވަތަ ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ މީހެއް ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތަައްތައް ކުރުވުމަށްޓަކައި އެހެން ރަށެއްގައި ބަހަައްޓައިފައި ހުންނަ ނުވަތަ އާއްމުކޮށްފަައި ހުންނަ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދައްލާލުކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ