...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޭ
ނއ.
(1) އެއީ.
(2) އ.
މީހަކަށް ގޮވައިލާން ކުރިއަށްގެންނަ އަކުރެއް.
(3) އޭތް.
(4) އޯތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންމޯ . ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް . ހަރުކަށިކަން . ހަރުކަށިވުން . ހަރުދަނޑި . ހަކަވެޅާ . ހަކުރުލުން . ހައިވަކަރު . ހައްބަ . ހައްބަމުކައްބަވެސްނެތުން . ހައްދައިލުން . ހައްދު . ހައްޕު . ހަމަ . ހަމައެކަނި . ހަދިޔާބަޑި . ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ހަތިފަށް . ހަލާކުކުރުން . ހަސްކާދިނުން . ހާރުވާ ކެޔޮގަނޑުގައި ފަލައަރި ޖަހާނެ . ހާލަކުންފަހަރަކު . ހާލުހާލުން . ހާޖަތް . ހިކަނދިމީދަލުގެވެސް އަބުރެއް އޮންނާނެ . ހިމުން . ހިތި . ހިތިކަދޫވެލެއްގެ ބުޑަށް ފެންކަމުގައި މާމުއި އެޅިއަސް އޭގައި އަޅާ އެއްޗެއް ފޮންޏެއް ނުވާނެއެވެ. . ހިތިވުން . ހިތުދަސްކުރުން . ހިތުދަސްވުން . ހިތްހެޔޮކުރުން . ހިލަކަންމަސް . ހިލަމަށްދިއުން . ހިލަމަށްއައުން . ހިސްޓީރިޔާ . ހިޔަނިލުން . ހިޔަންޏަށްމުޑިނެގުން . ހުންގާނުކަރުފޮތި . ހުންގާނުކުރެދިގަނޑު . ހުޅުބަލިފެލާ . ހުޅުފަން . ހުވަން . ހުވާސްނެތުން . ހޫނުވުން . ހޫކު . ހެއިއެރުން . ހެވޭ . ހެދި . ހެޔޮވަރުމީހާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ