...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޭނ
އ.
(1) ކީކޭ.
(2) ނޫނޭ.
(3) ހިތާނުވުމާއެކު އޯތްޔޭބުނާން ބުނާ ގޮތެއް.
މިމާނަތައް ދޭހަވާނީ ބުނާ ރާގުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް . ހަރުކަށިކަން . ހަރުކަށިވުން . ހައްބަ . ހައްބަމުކައްބަވެސްނެތުން . ހައްދައިލުން . ހަމައެކަނި . ހަލާކުކުރުން . ހަސްކާދިނުން . ހާލަކުންފަހަރަކު . ހާލުހާލުން . ހާޖަތް . ހިމުން . ހިތިކަދޫވެލެއްގެ ބުޑަށް ފެންކަމުގައި މާމުއި އެޅިއަސް އޭގައި އަޅާ އެއްޗެއް ފޮންޏެއް ނުވާނެއެވެ. . ހިލަމަށްދިއުން . ހިލަމަށްއައުން . ހުޅުފަން . ހުވަން . ހޫނުވުން . ހެއިއެރުން . ހެދި . ހެޔޮވަރުމީހާ . ހޭއެރުން . ނަންނަމުރާހި . ނަކަލުކުރުން . ނައިބުކަން . ނަފީ . ނުއަތުރޯޅި . ނެތްވަރުދެއްކުން . ނެގުން . ރަންޏަކު ދަރިއެއްބޮޑެއް ނުކުރާނެއެވެ. . ރަމަންރަމަންފޯލި . ރުޅިބޭލުން . ބަސްކަވައިލުން . ބާވަ . ބީ . ބެދުން . ޅަ . ކައިވަތުދެކޮޅުއަނގޫފުރަ . ކަމެއް . ކިތަންމެވަރަކަށް ދޮންކުރިއަސް ދުނބުރިއެއް އަނބަކަށްނުވާނެއެވެ . ކުޅިމީރު . ކުޑަބޭރުއެރުން . ކޮޅުފައިލުން . ކޮމާކޯޅި . ކޯނަރު . ކޯނަރުނެގުން . އަނދިރިފުތުގެމަސްވަޅިލުން . އަންފޭއްޔާއެކި މެދުއޮޅި ގިރާކުރެވެންޏާ މުސްކުޅިއެއްނުވާނެ. . އަބުރާބެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ