...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޭޑުސް
ނ.
ބައްޔެއްގެ ނަން ކުުރުކޮށް ކިޔާގޮތް.
މިއީ އެކުއަރޑް އިމިއަން ޑިފިޝަންސީ ސިންޑްރޯމެއެވެ.
މިއީ އެޗް.
އައި.ވީ.
ވައިރަހަކުންޖެހޭ ބައްޔެކެވެ.
މި ބަލިޖެހުމުން ހަށިގަނޑުގެ ދިފާޢީ ނިޒާމް ހަލާކުވާ ބައްޔެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ