...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޭޖެންސީ
ނ.
ވިޔަފާރި އުޞޫލުން އެހެން މީހުންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައި ދިނުމަށް އުފައްދާފައިވާ ކުންފުނި ނުވަތަ އިދާރާ.
(2) ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން އިދާރާއެއް.
(3) ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ ޤައުމެއްގެ ފަރާތުން ހުޅުވާފައި ހުންނަ އޮފީސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ