...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮހޮ
އ.
އެވަގުތު ވާނެހެން ހީނުވާ ކަމެއްފެނިގެން ހައިރާންވުމާއެކުގައި ނުވަތަ އަޖައިބު ވެގެން ބުނާ އަކުރެއް.
ކަމެއް މަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުންވެސް މިއަކުރު ބޭނުން ކުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތިކަރުނަ . ކަނިބޭލުން . އޮހޮރި . އޮހޯ . ފަނިފަކުސަ . ފެންފޭބުން . ލެއިވެރުން . ލޭކޯރު . ލޭދެއްކުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ