...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮށް
ނ.
(1) އޮށްޓަރު.
(2) ބައެއްގަސްގަހުގައި އަޅާވައް.
(3) ގަސްގަހުގެ ވަކުގެ ތެރޭގައި ހުންނަ އޮށްޓަރު.
(4) ބިއްލޫރިއާއި ލަކުޑިފަދަ އެއްޗެހީން ހަދައިފައި ހުންނަ ކުދިގުޅަ.
(5) ލޮލު ތެރޭގައި އޮންނަ ހުދުގުޅަ.
(6) އުރަވަޅީތެރޭ ހަރުކޮށް އޮންނަ ދެގުޅަ.
(7) ޖަމަލު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުވަރީމައު . ހަނާކަފަ . ހަންޑިކުންނާރު . ހަރުމަލް . ހިކަރި . ހިކަރިވުން . ހިތި . ހީނާ . ހުއިވަކި . ހުއްބޮއި . ހުވަނދުބޭސް . ހުދުހިމެރި . ހުދުފުއްފިލާ . ހުލި . ހުސްފުށަތުންލުން . ހޮޅުންއެޅުން . ހޮއިފަޅޯ . ހޯޖާ . ނިއަރަ . ނިއަރަކަޅުއޮށް . ނުހިނދޭކުޅިގަނޑު . ނުގުޅި . ނޭރެކަޅެހުޓެ . ނޭރެމަހަ . ރަހެއްދެވުން . ރަންގު . ރަންގުއޮށް . ރަންގުވެޔޮ . ރަތްކަޅޭށި . ރަތްކަޑިމަދު . ރަސް . ރާރޮހި . ރާޑި . ރާޑިކުރުން . ރާޑިވުން . ރިހަމިރުސް . ރެކުން . ރެވިއޮށްޓަރެއްގެ މިންވަރުވެސްނެތުން. . ބަބުރުހިމެރި . ބަޑަ . ބަޓަރުތޮޅި . ބާދިރީ . ބާގިއްލާ . ބިނުން . ބުން . ބުރެހިވައް . ބޭދަނާ . ބޭސްގޯނބިލި . ބޮނބިފަޅިބޭސް . ބޮނޑުބިސްހިމެރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ