...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮށްގެންފައި ފޯދުން
(މިސާލުބަހެއް) އެކަމެއް ވާނެ ސަބަބުތައް މެދުވެރި ވެފައިވެ.
އެކަމެއް ވާނެޔޭ ހީވެފައި ވަނިކޮށް ކުއލްިޔަކަށް ހުއްޓުނީމާ ދޭމިސާލެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ