...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮނިގަނޑު
ނ.
(1) އިންސާނާއާއި ޖަނަވާރުގެ މަސްފިލައިފައިވާ ހަށިގަނޑު.
(2) ގުޑި އާއި ތެލަނގަ ފަދަތަކެތީގެ ދުނިގަނޑު.
(3) އޮނި.
(4) ކަމެއް ނުވަތަ ތަނެއް ހިންގުމަށްޓަކައި ރާވާފައިވާ ގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބެރުއެޅުން . ބެރުއޮނި . ކަށިވަތް . ކޮޑިގަނޑު . ވެނިގަނޑަ . ވޮނިގަނޑު . މަތިވަޑާންގަނޑު . ދުނި . ދުނިގަނޑު . ގިއުގަނޑު . ގުޑިހިއްޕުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ