...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮނުގަނޑުއެޅުން
ސްކުރާ މީހުންގެ ހަށިގނަޑު ހާނުވާން އުނަގަނޑުމަތީގައި އޮނުގަނޑު އަޅުވައި ދެއަތުގެ އުނޅަބޮށީހުޅުގެ އެތެރެފަތާރް އޮނުގަނޑުގެ ދެކޮޅުގައި އަޅުވައި ދެއަތްގެނެސް ބަނޑާއިދިމާއިން ބައްދައިގެން ތިރިވެ އޮވެގެން ބާވަތަކަށް ފައިކުރިޔަށްގެންގޮސް ފަހަތަށް ގެނެސް ހެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ