...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮރިޔާން
ނ.
(1) މީހެއްގެ ނިވައުކުރާންވާ ހިސާބު.
(2) ޢައުރަ.
(3) ބަރަހަނާ.
(4) ޢައިބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައުރަގެހުން . ހިޔައުކުރުން . ނައްކަވާރު . ބަރަހަނާ . ބަރަހަނާކުރުން . ބަރަހަނާވުން . އަހެލި . އަށާވީސް ނަކަތުންކުރެ ނަކަތެއް ނިވައުނުވުން . އުނުބަރަހަ . އުނުބަރަހަނާ . އެނެއޮރިޔާން . އޮރިޔާންބުޑު ނައްކަވާރު . އޮރިޔާންކާޑު . ފޮށާނެގުން . ލަނގޮޓި . ލަނގޮޓިމެރުން . ލިބާސްބޭލުން . ގައިނިވާކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ