...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮޅިގިނައިކަން
ނ.
ރައްދުން ދެއްވާ ކޮލީ ނަމެއް.
މިއީ ރަސްގެފާނަށް ނަސޭހަތްޕުޅު އެރުވުމަށާއި ރަސްގެފާނަށް ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ބުރައެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ލައްވާ ޢިއްޒަތުގެ ކޮއްޔެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ