...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮޅުން
ުފިލާގޮތްވުން.
(3) ނަނު، ބަރަނިފަދަ ތަކެތި ލާމެހިގެންގޮސް ފިލުވަން އުނދަގޫވާގޮތްވުން.
(4) ފިރޯއްޓަށް ބަރަންޏާއި އުއި ފަދަތެކެތިވެށުން.
(5) ދަނޑިފަނޑަކަށް ނަނު ވެށުން.
(6) ބުއްދި ޙައިރާންވުން.
(7) ކަންކުރާންވީގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް، ނޭނގިގެން ކުރެވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިފިއްލުން . ހައިރާންކަން . ހަތަރު ބީރުންގެ ވާހަކަ . ހަތާ . ހާލިބާލި . ހާލިވުން . ހާލިފަންކެޑިޖެހުން . ހިކަނދިފޭލި . ހިޖުރައޮޅުން . ހެއިލެއްވުން . ހޯދައިބެލުން . ނާނާ . ނާޒުކު . ނިހާލިބަނުން . ނޯޓިސްބޯޑު . ރަހަބެލުން . ރުމާފަޅިއޮޅުން . ބީރައްޓެއްސެއްވިއްޔާ ފަސްކުޅަނދު މަދުވާނެ . ބުނެދިނުން . ކަފަލުން . ކާކު . ކިހިނަކުން . ކިތައް . ކީކޭ . ކީއް . ކުދިފާތިހާ . ކެޑެބައިދެމުން . ކެޑެބާދެމުން . ކޮން . އަހައިބެލުން . އަހުލުވެރިކުރުވުން . އަންގައިދިނުން . އަރައިރުން . އަރައިރުންވުން . އަރަތް . އަލިވިލުން . އަލިވުން . އަޑިނޭނގުން . އަޖައިބު . އިރުދޭމާ . އިސްފަސްވުން . އުއިވެށުން . އޮޅައިލުން . އޮޅި . އޮޅުންބޮޅުން . އޮޅުންބޮޅުންވުން . އޮޅުންސުވާލި . އޮޅުވައިލުން . އޮޅެންސާލި . ވަނަވަރުބެލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ