...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮޅުންބޮޅުންވުން
މ.
(1) ނަނު ބަރަނި ފަދަތަކެތި ލާމެހިގެން ގޮސް ފިލުވަން އުނދަގޫވާގޮތްވުން.
(2) ކަމެއް ކުރަންވީގޮތް އޮޅުން ފިލާގޮތް ނުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ