...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮޅުންފިލުން
މ.
(1) އޮޅިފައިވާ ކަމެއް ނުވަތަ އޮޅިފައިވާ އެއްޗެއް ރަނގަޅުކުރުން.
(2) މަޖާޒު:
ކަމެއްގެ ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ޙަޤީޤަތް ހޯދުން.
(3) ކަމެއް ހިނގިގޮތް ނުވަތަ ކަމެއް ކުރާންވީގޮތް ހޯދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަލިވިލުން . އަލިވުން . ވިޔަވުން . ދޭހަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ