...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮޅުންފިލުވުން
މ.
(1) އޮޅިފައިވާ ކަމެއް ސާފުކުރުން.
(2) އެއްޗެއް ރަނގަޅުކުރުން.
(3) ނޭނގި އޮތްކަމެއް ސާފުކުރުން.
(4) ކަމެއް ހިނގިގޮތް ނުވަތަ ކަމެއް ކުރާން ވީގޮތް ހޯދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަހައިބެލުން . ދެނެގަތުން . ދޭހަކުރުން . ތަންދޮރުބެލުން . ލަފާހޯދުން . ލަފާއެހުން . ސާފުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ