...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮޅުވައިލުން
މ.
(1) އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ ކަމެއްގެ ޙަޤީޤަތް ނޭނގޭ ގޮތް ހެދުން.
(2) ތަރުތީބު އަރައިރުން ކޮށްލުން.
(3) ބަރަންޏާއި ނަނުފަދަ ތަކެތީގެ ފަށްތައް އެގޮތް ކުރުން.
(4) މަގު ގެއްލޭނެ ގޮތް ހެދުން.
(5) އޮޅުން މިބަސް ކުރުވުމުގެ މާނައިގައި ބުނާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޭވުން . ނަގައިލުން . ވައުވެއްދުން . ވަގުހެދުން . ވާވެއްދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ