...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮޅުދޫކައްޓަލަ
ނ.
މޭޒުމަތީ ކައްޓަލަ.
މިއަށް "ތިންތުނޑު ކައްޓަލަ" ނުވަތަ" ތުނޑު ކައްޓަލަ" މިހެންވެސް ކިޔައެވެ.
މިއީ އާންމުކޮށް ދިވެހިން ބޭނުންކުރާ އާދައިގެ ކައްޓަލައެެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ