...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮއި
ނ.
(1) ކަނޑާއި މޫދު ފަދަ ތަންތާގެ ލޮނުގަނޑު ނުވަތަ ފެންގަނޑު.
ކޮންމެވެސް އެއްކޮޅަކަށް ދެމޭދެމުން.
(2) އާނުގައި ކޮންމެވެސް ކޮޅަކަށް ވައި ދެމޭ ދެމުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިމައު . ހުޅަނގުއޮއި . ރަށްމަތި . ބަނޑު ނަނު . ބާނި . ބާނިވެއްދުން . ބޭރުއޮއި . ބޮނބިގަނޑުފުރުވުން . ބޮޑެފާނު . ކަފިހިމަސް . އަސްދަނޑި . އަސްދަނޑިފަށް . އަސްތަވާ . އާޖުފާޖު . އިރުވައިއޮއި . އުދަ . އުދޮއި . އޮއިކަންކަށީގައިޖެހުން . އޮއިކަރުއެޅުން . އޮއިކަޅު . އޮއިކުރި . އޮއިކުރީމަސް . އޮއިކުރީމަސްވެރިކަން . އޮއިކޮޅު . އޮއިއަސްދަނޑި . އޮއިއެޅުން . އޮއިވަރަ . އޮއިވަރު . އޮއިވާލިކަކުނި . އޮއިވާލިއައިން . އޮއިމަދިރި . އޮއިމަތި . އޮއިމަސް . އޮއިމާރު . އޮއިދަށް . އޮއިދުނި . އޮއިދެމުން . އޮއިދެމޭ . އޮއިގަނޑު . އޮއްސަރަ . އޮޔާދިއުން . ވަނި . ވަވޮއި . ވާދީ . ވާދޫބޭރަށްފަނާލުން . ވެޅުލް . ވެޅުލްގަނޑޮ . ވެލިވަނި . މާވަރު . މޫދިވައްކައިށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ