...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮއިކަންކަށީގައިޖެހުން
މ.
(1) ދުވެފައިދާ އެއްޗެއްގެ ދަށްފަރާތުން ކަންކަށީގައި ޖެހޭ އޮއިގެ ސަބަބުން، އެއެއްޗެއް ވަޔަށް ނެގެމުން ދިއުން.
(2) މަޖާޒު:
މަތީދަރަޖައިގެ މީހެއްގެ އެހީގައި އެކަމަށް އެޅިގެން ނުވެޔޭ ހީވާމީހަކު މަޑުމަޑުން ކުރިއަރަމުން ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ