...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮފީސް
ނ.
(1) އިދާރާ.
(2) އެކިއެކި ކަންތައް ބަލަހައްޓައި ހިންގުމުގެ ވެރިތަން.
(3) ޢިމާރާތެއްގައި އެތަނެއްގެ އިދާރާ ކަންތައްތަކާިއ ލިޔެކިޔުމުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ހުންނަ ކޮޓަރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަފީސް . ހުޅުވުން . ރަސްމީދުވަސް . ބިންމަތީގެ . ކަސްޓަމު . އަމިއްލަފުޅު ދަތުރު . އިދާރާ . އޭޖެންސީ . ވުޒާރާ . މަތިގެ . ލިޔާމޭޒު . ސަރުކާރުދަތުރު . ސެންޓަރު . ޕިޔޯނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ