...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮތުން
މ.
(1) އޮށޯވެގެންވުން.
(2) ވެއްޓިފައި ނުވަތަ ބާއްވައިފައިވުން.
(3) މައުޖޫދުވެގެންވުން.
(4) އެކަށީގެންވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުކަންކައްޓަށްހިފުން . ހިތުގައި ގާގަނޑެއްހެން އޮތުން . ނަސްލީއިމްތިޔާޒު . ނިންދެވުން . ރާޅާތެޅުން . ރުކޫޢަށްގޮސްފައިއޮތުން . ރުކޫޢު . ރުކޫޢުކުރުން . ބަނޑަށްހިފުން . ބަނޑުއެޅުން . ބިނދުން . ބުރެއިޖެހުން . ބޯދޮށަށް އޮތުން . ކަމާބަހާހުރުން . ކުރުއަތްމައްޗަށްއޮތުން . އައްތެލިފަނޑިޔާރުކަން ކުރުން . އަޑިއެޅުން . އުޑުތިލަމަތިންއޮތުން . އެނދުހުރަސްބަލި . އެލުން . އޮށޯތުން . އޮބަޅު . އޮބިއޮތުން . ވަރުލާފައިއޮތުން . ވަރުލުން . ވަކަދިއުޅިދެމުން . މަރުދަމަދަމައިއޮތުން . މަޑު . މާވަހިވުން . މުޅައްއެޅުން . ފަރިއެޅުން . ފަސްމަތީއޮތުން . ފަޗިސްއެޅުން . ފިތިބާރުވުން . ފިލައިއޮތުން . ފުޅާއޮތުން . ފެނަށްއެރުން . ދަހަނގު . ދަހަނގުވުން . ދާނޑަށްދެމުން . ދާނޑު . ދިއްލައިއެޅުން . ދެބަ ދޭތެރެވުން . ދެކުނުފަރާތްހުހަށް އޮތުން . ދެވަދޭތެރެވުން . ދެމިއޮތުން . ދެމިގެންވުން . ދެމީއޮތުން . ތަންވިޔަރިވުން . ތަތްތަރަފާލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ