...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮލީ
ނ.
އިހުގައި ބޭފުޅުން އަވަހާރަވެގެން ކިޔަވާ ރަސްމީ ކިޔެވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަތްޖެހުން . ބޮޑުކިޔެވެނިން . ކުރިޖެހިބަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ