...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮގަރުކިޔެވުން
ސްދީގެން ކޮންމެ ދުވަހަކު މަސްދޯނި ލަފާއިރު އެތާ އިނދެގެން ޞަލަވާތްފުޅާއި ފާތިޙާ ފަރިއްކޮޅު ކިޔެވުން.
އޮގަރު ކިޔަވާއިރު ހުރިހާ ވަލީވެރިންނަށް ފާތިޙާ ފަރިއްކޮޅު ކިޔަވައިފައި ކަނޑުމަތި ފާތިޙާ ކިޔަވާނެއެވެ.
(3) ރާވެރީން ރާތަށްޓެއް ދީގެން މިފާތިޙާ ކިއުއްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ