...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮޑާލުން
މ.
(1) އޮޑާއިން އެއްޗެއްމެށުން.
(2) މަޖާޒު:
އޮޑާއިން އެއްޗެތި މަށާއިރު އޮޑާގެ ޙަރަކާތް ހުންނަގޮތަށް އަތްފައިން ޙަރަކާތްކޮށް ވައްތަރު ޖެއްސުން.
މިއީމީހުން ރުޅިއެރުވުމަށް ޖައްސާ ވައްތަރެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އޮޑޮއޮޑޯލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ