...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮޑި
މައްޔަލާއި ހުންގާނާއި ދޭތީގެ ބައްޓަން އެންމެ ވައްތަރުވާނީ އިށީނދެގެންއިން ބުޅަލެއްގެ ބުރިކަށީގާ އޮންނަ ގުދާއެވެ.
އަދިމަތި ކަނުގެމަތީގައި ދިރުބަލުން ފެށިގެން ކުނބާއި ހަމައަށް ފަޑިއެއް، ކުނބުން ފެށިގެން ކޮޅުފަހަށް ފިލާގަނޑާހަމައަށް ފަށްގަނޑެއް ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުކުރުން . ހަރުގެ . ހަޅަނގު . ހަކި . ހަވަރުއޮޑި . ހަމަފޮނު . ހަފޮޅު . ހަތަރުކަންކަށި . ހަތަރުކަންކައްޓަށްހިފުން . ހިރުނދު . ހިރުނބު . ހިރުމާރު . ހިކިބުންދު . ހިއްޕުން . ހިޔައުގަނޑު . ހިޔާ . ހިޔާހެދުން . ހިޔާނެގުން . ހީރާސި . ހުންގާނުގެ . ހުރައްސާރަވަޑާން . ހުރަސްއޮޅި . ހުރަސްފިލާ . ހުސެންދަރި . ހެޔޮރޯޅިވުން . ހޭނުން . ހޭކަޅުކުރުން . ހޮޅިފަތް . ހޯދަރު . ހޯދީ . ހޯދީނެރުން . ނަގާނޭ ބަނދަރެއްގައި އޮޑިނާޅާށެވެ. . ނަޚުދާ . ނާދެލެ . ނިކައަޅޯ . ނިލަގަނޑު . ނީ . ނީދަނޑި . ނެތްއޮޑިޔަކަށް ހަޅަނގުވެށުން . ރަންމަތީލުން . ރާޅުއެރުން . ރިތް . ރިތްދަނޑިބައިން . ރިޔަންކޮޅުލުން . ރިޔާދެމުން . ރެއްސި . ރެއްސިވަޑަ . ބަނޑުއިލި . ބަނޑުއޮޑި . ބަނޑުފިލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ