...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮޑިކަނޑައިގެންދިއުން
މ.
(1) އޮޑިކަނޑައިގެން ފުރައިގެން ދިއުމުން.
(2) އަޅައިފައިއޮތް ފުރާދުއްވާ އުޅަނދެއް އޮޑިއެއް އަމިއްލައަށް ކެނޑިގެން ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ