...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮޑިވަރުދުޅަ
ް.
މިބަލިޖެހެނީ ކަކުލުހުޅާ ކުޑަހުޅާ ދޭތެރެއަށެވެ.
ބައެއް ފަހަރު ކަކުލުން މަތިވެސް ދުޅަވާގޮތްވެއެވެ.
މިބަލި ޖެހުނީމާ ވާގޮތަކީ ގަދަހުމެއް އައިއްސާ ދުޅަވަނީއެވެ.
ދުޅަވާ ތަންތަނުން ދުޅަފިލުވަން ވަރަށް ދަތިވާނެއެވެ.
އަދި ނުފިލާ ހުުންނަ ހުމެއްވެސް ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ