...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮޑިދޮށުންތިލަވުން
(1) މަސްއައިނެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗެއް އޮޑިކައިރިން ފެނުން މަޖާޒު:
(2) ބޭނުންވެގެން އުޅޭ ކަމަކަށްޓަކައި މާބޮޑު މަސައްކަތެއްނުކޮށް ހުއްޓާ ކުއްލިއަކަށް އެކަންވާގޮތްވުން.
(3) ބޭނުންވެގެންއުޅޭ ކަމެއް ކުއްލިއަކަށް ކާމިޔާބުވާގޮތްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ