...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮޑިތާންކަލޭގެރައިވަރު
ނ.
(1) އޮޑިތާންކަލޭގެ ހަދައިފައިހުރި ކަމަށްބުނާ ރައިވަރު.
(2) މަޖާޒު:
ބަނޑުވައް އަކުރުވެސް އަދި ނިމޭ އަކުރުވެސް އެއްގޮތްނުކޮށް ހަދާފައި ހުންނަ ރައިވަރާއި ޅެން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ