...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮޑީބަޔާޙަވާލުވުން
މ.
(1) އޮޑިމަހާ ޙަވާލުވުން.
(2) އޮޑިވެރިޔާގެ ބަޔާހަވާލުވުން.
(3) މަޖާޒު:
މީހެއްގެ އަންބަކު، އެހެން މީހަކަށް ބަލިވެއިނދެވިހޭމާ ފިރިމީހާ، އެކުއްޖަކީ އޭނާގެ ދަރިއަކުކަމުގައި ޤަބޫލުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ