...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮޑުވުން
މ.
(1) އެކަމުގެ ވާހަކަ އަނެކަކު ގާތުގައި ނުބައިކޮށް ދެއްކުން.
(2) ކުޓުވުން.
(3) ވަކިފަރާތަކަށް އަނބުރިގެން ހުރެ، ހަތެރެސް ފަޔާއި މޫނަށް ވައްތަރު ޖެއްސުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނީހަ . ނީހަމޮށުން . ދެބަކުޓުވުން . ތުނބުކޮށުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ