...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮޕަރޭޝަން
ނ.
ފަރުވާއަކަށްޓަކައި، ނުވަތަ ބަލިބަލި ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ޑޮކްޓަރީގޮތުން ހަށިގަނޑު ފަޅާފެޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އުމަގުވުން . ފަޅާކޮޓަރި . ފަޅާޑަކުޓަރު . ފެޅުން . ލޯފެޅުން . ގައުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ