...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޯގާވެރި
ނއ.
(1) މީހުންނަށްހެޔޮ.
(2) ރަޙުމްހުރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތެއްފިތެއްނެތުން . ހިތެއްފިތެއްނެތް . ހިތްހަރު . ހިތްހެޔޮ . ހިތްހެޔޮކަން . ހިތްހެޔޮވުން . ހިލަހިތް . ހެޔޮ . ހެޔޮބަސްބުނުން . ހެޔޮކަން . ހެޔޮކޮށްހިތުން . ހެޔޮލަފާ . ހެޔޮލަފާކަން . ހެޔޮލަފާވުން . ހޭހަން . ހޭހަންކުރުން . ހޮބަ . ހޮބަހަބަދަ . ނަސޭހަތްތެރިކަން . ނަސޭހަތްދިނުން . ރަޙުމަތް . ރަޙުމަތްވުން . ރަޙުމު . ކަމޭހީކުރުން . ކާނލޯ . ކޮއްކޮ . އައިތަރިދަ . އޯގާވުން . އޯގާވެތި . އޯގާވެތިކަން . އޯގާވެތިވުން . އޯގާތެރި . އޯގާތެރިކަން . އޯގާތެރިވުން . މޫނުއަލި . ފިރުމުން . ދަރުމަވެރިވުން . ސަހަރޯވެރިކަން . ސަހަރޯވެރިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ