...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޯގާވެރިކަން
ނއނ.
(1) މީހުނަށް ހެޔޮކަން.
(2) ރަޙުމް ހުންނަކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްހެޔޮކަން . ހެޔޮކަން . ހެޔޮލަފާކަން . ރަޙުމު . އޯގާވެތިކަން . އޯގާތެރި . އޯގާތެރިކަން . ސަހަރޯވެރިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ