...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޯޑަރު
ނ.
(1) ވިޔަފާރީގެގޮތުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ބޭނުމަކަށްޓަކައި، އަދަދާއި ބާވަތް ކަނޑައަޅައި އެއްޗެއް ފޮނުވުމަށް އަންގާއެންގުން.
(2) ވަކިކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް ކުރާ އަމުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އޯޑަރުދިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ