...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަހަ
ނ.
(ގ) (1) ޢިމާރާތެއްގެ ނުވަތަ ގެއެއްގެ ފުރާޅުގެ ވަސް.
(2) ތަކެތީގައި ދުވާ ވަސް.
(3) އުނދޯލި އެލުވާ ވަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުބިހި . ހަރުކޮށް . ހަތަރުމަސްދިހަވުން . ހަތައިވަރަ . ހަތަވިވަރަ . ހަތްހެއްތި . ހަތްދުން . ހަތްތަރި . ހާބޮނގަލެވުން . ހިނގާޞަލަވާތް . ހިކާދުރުކުރި . ހިއްޗަށްވަޑައިގަތުން . ހިތީބޯޓް . ހިތުނެތްގޮތް . ހިތްބަލި . ހިތްބަލިވުން . ހިތްތޫނުވުން . ހިލަކިހުނު . ހިޔަންޏަށްމުޑިނެގުން . ހިޔަރަކާތްމަސް . ހުޅަނގު ވިނައަށްވުން . ހުޅުބަލިފެލާ . ހުކުރު ހެދުން . ހުއްބު . ހުދަންބަރު . ހުދުކާޅު . ހުދުމާވަހަރު . ހޫރުން . ނައްދު . ނިތްތެޅުން . ރަންގުލީރަޙުމަތް . ރާސް . ރިވާޔަށްކިޔެވުން . ރެދިންގެ ކަންތައް . ބަނޑުފުރިއެރުން . ބަނޑުދިޔާވުން . ބަންގިސަރު . ބަސްބުނިހިނދުން . ބިންބިމާވަހަރު . ބުން . ބޮއްވާމަޅި . ބޮޑުފިނިހައް . ޅަހަނޑޫ . ޅައިފަންގެ . ޅޮސް . ކަނބިލި . ކަނދިދުވަސް . ކަނޑުގައި އަޅާ ރޮނގެކޭ އެއްފަދަ . ކަންކުން . ކަރަންކާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ