...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަހަށްއައުން
މ.
(1) ވަހުގެ އިޙްސާސް ލިބިގެން އެދިމާއަކަށް އައުން.
(2) މަޖާޒު:
ކަމަކަށް ކައްކައިގެން އުޅޭތަނަކަށް ނުގޮވަނީސް އައުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ