...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަހެއްދުވުން.
މަޖާޒު:
(1) ކަމެއް ހިނގާކަން ތިMާއަށް އެގިގެން އެހެން މީހުންނަށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޝާރަތަކަށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
(2) ކަމަކާ ދޭތެރޭ ގޮތަކަށް ހީވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ