...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަށްކޮށްލުން
މ.
(1) ވަށައިގެން ބުރުހަމަކޮށްލުން.
(2) ބަޔަކުމީހުން، މީހެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ވަށައިގެން ބައްދައިލުން.
(3) ވަށްކުރުމަށް ލުއިކޮށްބުނާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮށިގަތާލުން . ވަށައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ