...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަނދު
ނއ.
(1) މޭވާ ފަދަ އެއްޗިއްސަށް ލިބޭ ގެއްލުމަކުން އެ އެއްޗެއް ހަރުވެ ފުރިހަމަ ނުވާންވާގޮތް.
ވަނދު ވީމާ ވާގޮތަކީ ދޮންވެ ފައްކާ ނުވެ ގަސްދޮށަށް (ވެއްޓެނީއެވެ..) މަޖާޒު:
ކަމެއްގައި ހުންނަންވީ ފުރިހަމަ ކަން ނެތުމުން ވާގޮތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަފިންދަ . ހިތިގޮބޮޅި . ހުއިސުން . ހުވަނދުފަރުވާ . ހުވަނދުހެދުން . ހުވަނދުބުލިބުލި . ހުވަނދުބޭސް . ހުވަނދުކެލާ . ހުވަނދުމަލެ . ހުވަނދުމިރިގަނޑު . ހުވަނދުމާ . ހުވަނދުލުން . ހުވަނދުގޮށި . ހުވަނދެކޮތަނެ . ހުވަނދޮމައު . ހުވަނދޮމަލް . ހުދު ގަނދަކޯޅި . ހުދެގަނދެކޯޅި . ރާނބާފަތްހެދުން . ކެލާ . ކޮއްޗޭފަތް . ކޯލާވާޓަރު . އަގަލުކެލާ . އާހަދި . ވަނދު . ވަނދުދޮން . ވަނދުދޮންވުން . ވަނދޮ . ވަނދޮވުން . ވަލުކޮތަން . ވަޑޫވުން . ވަޑޫ . މަހުލަނބޯއޮށް . މާފެން . މުގުރޭރު . ފަސްވައްތަރުމައު . ފިނިފެންޖެހުން . ފުޅުގު . ފޮނިމައު . ފޮނިމައުތަނޑު . ފޮނިމާތަނޑު . ތަނޑިރަތްމައު . ގަނދަކޯޅި . ގުލޭނޫރަންމާ . ސަންފާތެޔޮ . ޒައްގޫމުގަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ