...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަނަވަރުބެލުން
މ.
(1) ދަރިފަސްކޮޅު އޮޅުން ފިލުވުން.
(2) ދަތުރުކުރާއިރު ތަނެއް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްޗަކާ ނުވަތަ ތަނަކާ އަޅުވައި ފާހަގަ ކުރުން.
(3) ޚަބަރުބެލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ