...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަނި
ނ.
(1) ބައެއްކަހަލަ މަސްމަހާމެހި އުޅޭތަންތަން.
މިސާލު:
(ހ) މިޔަރުވަނި.
(ށ) ބޯވަވަނި.
(2) ފުއްޓަރުފަރާތުގައި ގޮނިގޮންޏަށް ވަދެފައި ހުންނަ، އޮއިހެޔޮ، ވަތްހެޔޮ ތަންތަން.
(3) މަޖާޒު:
ނަހަމަގޮތުގައި ބައްދަލުވެއުޅޭ އެކަހެރި ތަންތަން.
(4) މަޖާ ވާހަކަ ދައްކައި ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ކަމަކަށް ސައްލާކޮށް އުޅުމަށް ކަނޑައެޅޭ ބަޔަކު އެއްވާ ތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހީލަނި . ހުއިވަނި . ހުވަނިކޮކާ . ހުވަނިދޫނި . ހުސެންދަރި . ހޫފަނި . ހޫފާނި . ހޫފާނު . ހެއިލެއްވުން . ހެއްދެވިހައި . ހޮއިކައިށި . ނުވާކައިވަންޏެކޭ އެއްފަދަވުން . ރަސްދުވަނި . ރުޖޫކުރުން . ބާއިންވަރި . ކަހޯނެ . ކާވެނިޚުޠުބާ . ކުރުވަނި . ކެހެރިފަނި . އަރުފެޅި . އާވަނިގަނޑާ . އިރުގައި ކައިވަތެއް އަޅައިފައި . އުއްދަނޑިބޯންދިނުން . އޮށްގެންފައި ފޯދުން . ވަނި . ވަނިޔާ . ވަނީމިޔަރު . ވަންނިވަންނިލެއްވުން . ވައިނޮޅިދުވަނި . ވަލީވެރި . ވަލީވެރީން . ވާއްދަރޮ . މަހުކަންތައް . މަހުކަންތައްޖެހުން . މަތިތަޅައިލުން . މަސްއުނގުރި . މާކިހާ . މާކެޔޮޅުކަން . މާވެނިފަރާތް . މާވޮނިފަރާތް . މިއަރުވަނި . ފިރިދެއްކުން . ފެންނެގުން . ފޮޅުދުވަނި . ދަމައިލިކަނޑީގެ މިޔަމައްޗަށް . ދާވަނިކޮޅުހިފުން . ދާވެނި . ދާވެނިގަނޑަ . ދިވަނި . ދިވަނިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ