...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަނުން
މ.
އެތެރެވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޓޯޓޯވުން . ހިތްހަރާންކުރުން . ހިތްކާފަރުވުން . ހެރުން . ހޭވައްޓައިލުން . ނައުވެއްދުން . ނާމާންކުރުން . ނާމާންވުން . ނޯށަށްވަނުން . ރައްކަލަށްވަނުން . ރާހިލައިގަތުން . ބުއިން . ބެހުން . ބޭނުން . ބޮޑުބަދިގެއަށް ކާޅުވަނުން . ބޯހިޔާކުރުން . ކޮފުން . އަމާންވުން . އާދަ . އިސްލާންވުން . އިޙްރާމްބަނުން . އެތައްދަޅިއެއްވުން . އެތެރެވުން . ވަން . ވަދެގަތުން . ވަގުވަނުން . ވިލުން . ވެންނެވުން . މަނި . މަނިބޭރުކުރުން . މަނިބޭރުވުން . މަޅިމަތިވުން . މަސްއެރުން . މާބަދިގެއަށް ކާޅުވަނުން . މިސްކިތަށްއެރުން . ފަންޏާއެރުން . ފަތަށްއެރުން . ފަލިފެނުގައިއެޅުން . ފުޅައްމަތިން އެރުން . ފެތުން . ފެގޮވުން . ފޭލު . ފޭލުވުން . ތުނޑުލަށްވަނުން . ތޮރުފުން . ސިހުންވުން . ޝަހާދަތްކިޔައި އިސްލާންވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ