...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަން
ނ.
(1) އެއްޗެތި އަޅައިގެން ތަޅާން ލަކުޑީން ނުވަތަ މައުދަނުން ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
މިސާލު:
ހަނޑޫ ކަނޑާ ވަން.
ހަވާދު ތަޅާވަން.
(2) ހަނޑުލާއި ކާށި ހުންޏާ އެއްކޮށް ފުޑައިގެން ހަނޑޫ ކަނޑާ ވަނެއްގެ ސިފައިގައި ހަދައިގެން ތެލުލާ ހެދިކާ އެއްޗެއް.
(3) ގުޅަ ހަދާއިރު މަސްއަޅާން ވަންބުރިއެއްގެ ސިފައިގައި ފުށުން ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
(4) "ވަނުން" މިބަހުގެ ނިމިނިމުނުކަން.
(5) ބދ.
އުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާކަފަ . ހަރާންފަދަވާނެ . ހަރުމުދާ . ހަކިބަނުން . ހަކުރުހިލުން . ހައިބަވަންތަކަން . ހަވާދުތަޅަންވަން . ހަވާދުތަޅާވަން . ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ހަތްދެރި . ހާޑުމަޅި . ހިއްތަން ދޮރާށި . ހިތުލޯބި . ހިތުލޯބިޖެހުން . ހިތް . ހިލަފުއްޕުން . ހުހުޑިއަޑާ . ހުނގުލާބޮލާއެޅުން . ހުންކޮށި . ހުންގާނުކަރުވަޅު . ހުރަސް . ހުވަން . ހުވަންހިލަން ވެސްނުވުން . ހެއްވާމީހާ . ހޭރިޔާއެޅުން . ހޭމަސް ހެލުން . ހޯޖާބޭކަލުން . ނަރުހިރު . ނަވަރަންނަ . ނަވަވަންނަ . ނަގޫ . ނަސަބު . ނާށިފަތި . ނާނާ . ނާރުރާހަ . ނިވަތް . ނުބީހެންޏާކަނޑާހަމަ . ނުވާކައިވަންޏެކޭ އެއްފަދަވުން . ނުފިރުކެވެނިސް ދުވަން ނޫޅޭށެވެ. . ނޭވާލުމާބެހޭ ނިޒާމް . ނޭފަތް . ނޯށުންރުއިން . ރަންވަންނި . ރަންމަންފުއްލާ . ރަންމަތީލުން . ރަސްދަރިކޮޅު . ރަޖަމު . ރަޖަމުކުރުން . ރަޖާ . ރާހަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ