...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަންހަ
ނ.
(1) ލޭގެ ގުޅުމުން ގުޅިފައިވާ ޖަމާއަތެއް.
(2) ނަސްލު.
(3) ދަރިކޮޅު.
(4) ޤަބީލާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަސަބު . ނާރުރާހަ . ނޯށުންރުއިން . ރަސްދަރިކޮޅު . ރާހަ . ރާވާ . ބުލެކްމޭލުކުރުން . ކަވަންސަރާ . ކަވައްސަރާ . އައިބުފޮރުވުން . އަޑިއެޅުން . އޮއްބުން . ވަންހަނާކެޑުން . ވަންހަފުޅު . ވަންގަ . ވަޅަ . ވަޅުޖައްސައިލުން . ވައްކަންކުރުން . ވަގުހެދުން . ފަރުދާކުރުން . ފަސްއެޅުން . ފަސްލަކުނުކަން . ފަސްލައިފޮރުވައިލުން . ފާޅުވެއެނގުން . އަހަނެ . ދަރިކޮޅު . އައްތަޅުވަޅުގަނޑުއެޅުން . ސަރާކަވަން . ސިރީކުލަސުންދުރަ . ސިއްރިޔާތު . ސިއްރު . ސިއްރުން . ސިއްރުކުރުން . ސިއްރުވުން . ޖަދު . ޤުރައިޝުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ