...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަންނިވަންނިލެއްވުން
މ.
(1) އެއްޗެއްގެ އަސްލު ބަދަލުނުވެ ހުރެ ކުލަކުލަ ދެއްކުން.
(2) ޙަރަކާތަކުން ވައްތަރު ވައްތަރު ދެއްކުން.
(ވަނިވަނިލެއްވުން)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ