...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަންތަ
ނއ.
ސިފަލިބިގެންވާ .
މިސާލު:
ކުޅަދުންވަންތަ، ދަރުމަވަންތަ،އަންހެންވަންތަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިބަވަންތަކަން . ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ހަތްދެރި . ހިތުލޯބި . ހިތުލޯބިޖެހުން . ނަވަރަންނަ . ނޭވާލުމާބެހޭ ނިޒާމް . ބައިބައިވުން . ކަށަކުޅަދާނަކަން . ކަށަދާނަ . ކަށަދާނަކަން . އިންސާނިއްޔަތު . އިންސާނީ . އިސްތިޤްލާލު . އެއްކަށިވުން . އެއްގާނިވުން . ވަންތަ . ވަންޖެހުން . ވަޙްދާނިއްޔަތުކަން . ވަޙްޝީ . ވަޙްޝީކަން . ވަޙްޝީވުން . ވަޙްޝީގޮތް . މައިކުލުނު . މައުޅެދި . މައުލަދި . މަގުގެއްލިފައިވުން . މަޑުކަށި . މަޢުރިފާކުރުން . މަޢުރިފާވެރިކަން . ފަތިނާރު . ފަތްމިނި . ފުހުން . ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު . ދުލި . ތަކުބީރު . ތައުޙީދު . ލެދި . ގަދަކީރިތިވަންތަ . ގޮށްމަސް . ސިރީމާތުރުމަބޮވަނަސިންދަ . ސިރީނިފެނައުއްދަނަބޮވަނަ . ހިއްސު . ޙޫރުން . ޝަޚްޞިއްޔަތު . ޤައުމިއްޔަތު . ޤުދުރަތު . ޤުދުރަތްތެރިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ