...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަރަށް
އތ.
(1) ނިކަން.
(2) މާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިހެޔޮ . ހަށިހެޔޮކަން . ހަށިހެޔޮވުން . ހަނދުފަޅިބިބީ . ހަނާކުރިމަސް . ހަނި . ހަނިހަނި . ހަނިވުން . ހަނުކަކުނި . ހަންފީމިޔަރު . ހަންޑިހެލެނބެލި . ހަންޑިކާށި . ހަރުކަށި . ހަރުކަށިކަން . ހަރުކަށިވުން . ހަރުވުން . ހަރުފަ . ހަބަ . ހަކަ . ހަކުރުބޮލި . ހައިބަވަންތަކަން . ހައެއްވުން . ހައްވާމަހަ . ހަވަރުއޮޑި . ހަވަރުދުރޯ . ހަވަރުގެރި . ހަވަރުގޮވައިލުން . ހަމަބިން . ހަތަރުފައިޖެހިގޮނޑި . ހަތަރުފަތިފޭލި . ހަލާދަނޑި . ހަޔެއްވުން . ހާ . ހާންތި . ހާންތިކަން . ހާންތިވުން . ހާޅައްބަ . ހާދަ . ހާލިފަންކެޑިޖެހުން . ހާލުހާލުން . ހިނދުން . ހިނި . ހިންދަމައިލުން . ހިންދުކޮކާބިބީ . ހިންގުންތެރިކަން . ހިރިމިރިހި . ހިރިފާޅަ . ހިރިލުން . ހިރިގައު . ހިރުކޭތަލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ